صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري مسكن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ١,٣٤٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٩٦ تعداد خريدار: ٨٥٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٩٦ حجم معامله: ٨,٨٩٤,٠٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣١٤ جمع معامله: ١١,٩٩٨,٩٨٧,٧٦٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه سرمايه گذاري مسكن(سرمايه گذاري مسكن) - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٧/٠٩/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن(سرمايه گذاري مسكن) - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي نشده) ٠١/٠٩/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه1390/12/29( سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب) ١٧/٠٧/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن-اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه1390/12/29( سرمايه گذاري مسكن آذربايجان) ٠١/٠٧/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن-اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29( پويا نوين پارس) ٢٩/٠٦/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29(پارس مسكن الوند) ٢٩/٠٦/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن(سرمايه گذاري مسكن) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٩/٠٦/١٣٩١
گروه سرمايه گذاري مسكن(سرمايه گذاري مسكن) - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ١-٨٨٧٣٦٣٢٠*٨-٨٨٨٢٨١١٦
فاكس: ٨٨٧٥٣٣٧٥*٨٨٨٢٦١٦٤
آدرس: خ مطهري- كوه نور- خ دوم- پ ٢٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما