صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مس شهيد باهنر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٩/٢٦
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٦/٠٩/١٣٩٧   ساعت: ١٨:٤٢
آخرين قيمت ٧,٨٩٦ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٩٩٦ تعداد خريدار: ٣٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٩٩٦ حجم معامله: ١,٦٤٩,٨٤٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٧٩١ جمع معامله: ١٣,٠٢٧,٤٤٧,٢٣٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع مس شهيد باهنر - يش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٧/٠٨/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٢/٠٨/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠٧/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنايع مس شهيد باهنر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٨٨٨٨٦١١٣
فاكس: ٨٨٧٧٨١٨٣
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما