صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نورد آلومينيوم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:٤٦
آخرين قيمت ٣,٩٩٩ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٢٤٠ تعداد خريدار: ٥٩٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٢٤٠ حجم معامله: ٣,٠٤٣,٤٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٨٩٢ جمع معامله: ١٢,١٧١,٦٦٨,٤٨٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٣١/٠٤/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٥/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٥٩٢٣٠
فاكس: ٨٨٧٥٧٥٤٦
آدرس: خيابان بخارست ، خيابان هشتم ، پلاك ٥٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما