صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نورد آلومينيوم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٠١
تثبیت شده:٠١/١٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠١/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٨
آخرين قيمت ٢,٥٥٧ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٩٣ تعداد خريدار: ٣٣٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٩٣ حجم معامله: ١,٩٦٢,٩١٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٠٠ جمع معامله: ٥,٠١٨,٧١٠,٨١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٣١/٠٤/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٥/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٥٩٢٣٠
فاكس: ٨٨٧٥٧٥٤٦
آدرس: خيابان بخارست ، خيابان هشتم ، پلاك ٥٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما