صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تراكتور سازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت ٨,٢٤٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٤٤٠ تعداد خريدار: ١٥٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٤٤٠ حجم معامله: ٦٨٥,٠٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٢٠٠ جمع معامله: ٥,٦٤٩,٩٥٩,٥٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
تراكتور سازي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٠/٠٨/١٣٩١
تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٨/٠٨/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/1390 ٢٠/٠٤/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
تراكتور سازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٣٣٣٩٠-٨٨٣٣٥٥٦-٨٨٣٧٩٣٧
فاكس: ٨٨٤٤٦٩١
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما