صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران و توسعه شاهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٢,٢٨٧ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٤٦٩ تعداد خريدار: ٤٩٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٤٦٩ حجم معامله: ٨,٢٤٤,٦٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٢٦٢ جمع معامله: ١٨,٨٥٥,٢١٣,٧٧١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
عمران و توسعه شاهد - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٦/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد - ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 شركت عمران و توسعه شاهد ٢٧/٠٦/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/1391 ٠٢/٠٥/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
عمران و توسعه شاهد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورت هاي مالي تلفيقي حسابرسي نشده شركت عمران و توسعه شاهد سال 29/12/1390 ٠٦/٠٤/١٣٩١
عمران توسعه شاهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/11/30 (پاداد) ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما