دستورالعمل اجرايي سفارش‌هاي الكترونيكي اوراق بهادار پذيرفتهشده

در بورس اوراق بهادارتهران

 

 

در اجراي مادة 6 قانون تجارت الكترونيك و آييننامة معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب شوراي بورس، مورخ 3/12/1355، اين دستورالعمل براي اجراي مفاد سفارش‌هاي خريد و يا فروشي كه به‌صورت الكترونيكي از سوي مشتريان به كارگزاران سازمان ارسال مي‎گردد، در تاريخ 14/9/1383  به تصويب هيئتمديرة سازمان رسيد و جهت اجرا ابلاغ ‎گرديد.

 

1-  دريافت سفارش‌هاي خريدوفروش الكترونيكي سهام شركت‌ها و ساير اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده ‎است، منوط به امضاي توافق‌نامه‎اي است كه متن آن از سوي سازمان بورس تهيه شده و جهت امضاء و مبادله بين كارگزار و مشتري، ابلاغ مي‎شود.

 

2-  حدود اختيارات، وظايف و مسئوليت‎هاي مشتري و كارگزار در اجراي سفارش خريد يا فروش الكترونيكي براساس آيين‌نامة معاملات بورس و مفاد توافقنامة موضوع بند 1 خواهد بود.

 

3-  كارگزاري كه با سفارش الكترونيكي به خريد يا فروش اوراق بهادار اقدام مي‎نمايد، مكلف‌ است قبل از انجام معامله و در جريان امضاي توافقنامه، هويت مشتري را احراز نموده و تصوير معتبري از مدارك هويت وي و يا اطلاعات شناسنامه‎اي مشتري را اخذ كند. درهرحال، مسئوليت احراز هويت مشتري و مطابقت شخص متقاضي با مشخصات اعلامشده بر عهده كارگزار مي‎باشد.

 

4-  كارگزار بايد پس از احراز هويت مشتري نام او را به عنوان يكي از كاربران، در سامانة اطلاعاتي خود منظور كند و رمز عبور (password) منحصربه‌فردي به مشتري تخصيص دهد. كارگزار موظف است در طراحي سايت، ترتيبي دهد كه رمز عبور اوليه در هر زمان توسط مشتري قابل‌تغيير باشد.

 

5-  در هر مورد كه امنيت سيستم سفارش الكترونيكي كارگزار به هر دليل مورد تهديد قرار گيرد، كارگزار موظف است سيستم را متوقف كند، و مراتب را به اطلاع سازمان برساند. شروع به كار مجدد سامانة سفارش الكترونيكي كارگزار منوط به تأييد سازمان است. تحويل گواهي‌نامة موقت تجمعي اوراق بهادار منوط به دريافت گواهي‌نامه‌هاي قبلي همان اوراق مي‌باشد.

 

6-  مشتري مي‎تواند از طريق مراجعة حضوري، گواهينامة موقت اوراق بهاداري را دريافت نمايد كه از طريق الكترونيكي خريداري كرده است. كارگزار خريدار، در صورت درخواست مشتري، بايد گواهينامة يادشده را در محل كار خود به مشتري تحويل نمايد.

 

7-  كارگزار در معاملات الكترونيكي مي‎تواند اوراق بهادار متعلق به مشتري را كه گواهينامة موقت آن در اختيار كارگزاري است، به فروش رساند. فروش الكترونيك اوراق بهاداري كه گواهينامة موقت آن در اختيار كارگزار نباشد، مجاز نمي‌باشد.

 

8-  در صورت انجام معامله، كارگزار حداقل در پايان هر هفته، مي‌بايد گزارشي از صورت‌وضعيت حساب مشتري، شامل معاملات انجام‌شده و وجوه دريافتي و پرداختي، و نيز فهرستي از موجودي اوراق بهادار و سفارش‌هاي اجراء‌نشدة خريد و فروش را به‌طور الكترونيك براي مشتري ارسال نمايد. كارگزاري كه با امضاي توافقنامه با مشتري، سفارش‌هاي وي را اجرا مي‎كند، بايد صورت وضعيت حساب مشتري را حداكثر ظرف 24 ساعت بعداز پايان روزي كه معامله‌اي براي مشتري انجام مي‌شود، در اختيار وي قرار دهد.

 

9-  كارگزاراي كه در اجراي اين دستورالعمل سفارش‌هاي مشتري را اجرا مي‌كند، موظف است دادهپيامهاي (data message) دريافتي از مشتري را در سامانة اطلاعاتي خود ثبت و نگهداري نمايد.

 

10-در صورت بروز اختلاف بين كارگزار و مشتري در خصوص محتواي دادهپيامها، اطلاعات مندرج در سامانة اطلاعاتي كارگزار معتبر و براي طرفين لازم الاتباع مي‎باشد، مشروط بر اينكه اين اطلاعات با گزارشهاي دوره‎اي مندرج در مادة 7 مغاير نباشد.